เครื่องเล่น HD Player

 

วิธี FORMAT HARDDISK

Disk Management กับการจัดการพาร์ทิชันบน Windows

ระบบที่รองรับ Windows XP, WindowsVista, Windows 7

Disk Management เป็นโปรแกรมจัดการพาร์ทิชันของ Windows XP การใช้งาน Disk Management นั้นไม่สามารถแก้ไขพาร์ทิชันหลักที่ใช้งาน Windows XP อยู่ได้ และต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถบูตได้ด้วย Windows XP ได้เท่านั้น จะกระทำโดยมีเพียงฮาร์ดดิสต์เปล่าๆไม่ได้

ข้อดี เหมาะสำหรับเอาไปจัดการพาร์ทิชันต่างๆกับฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่ที่จะเอามาใส่เพิ่ม

ข้อเสีย โปรแกรมนี้ไม่สามารถย่อ-ขยายพาร์ทิชันใหม่ในภายหลังได้ จะกระทำได้เพียงสร้างและลบพาร์ทิชันเท่านั้น

เรามาทำความรู้จักกับความหมายของพาร์ทิชันกันก่อนครับ ซึ่งแบ่งออกมาได้ 3 แบบดังนี้

1.พาร์ทิชันหลัก (Primary Partition) เป็นพาร์ทิชันที่ฮาร์ดดิสต์ทุกตัวจำเป็นต้องมี เพราะเป็นพาร์ทิชันสำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการ สำหรับการสร้างพาร์ทิชันหลักนั้นสามารถสร้างได้สูงสุดเพียง 4 พาร์ทิชัน (เมื่อหักพาร์ทิชัน Extended จะเหลือเพียง 3 พาร์ทิชันเท่านั้น) และต้องตั้งค่าให้ระบบรู้ด้วยว่าจะใช้พาร์ทิชันหลักตัวไหนเป็นตัวบูตเครื่อง หรือที่เรียกว่า Active Partition

2.พาร์ทิชันรอง (Extended Partition) เป็นพาร์ทิชันที่แบ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือ อาจจะใช้สำรองข้อมูล สำหรับพาร์ทิชันรองนี้สามารถมองเห็นได้เสมอ ไม่ว่าจะบูตเครื่องจากระบบปฏิบัติการที่อยู่ในพาร์ทิชันหลักตัวใดก็ตาม

3.พาร์ทิชันส่วนย่อย (Logical Partition) เป็นพาร์ทิชันที่อยู่ภายใต้พาร์ทิชันรอง เนื่องจากในความเป็นจริงพาร์ทิชันรองยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องสร้างพาร์ทิชันส่วนย่อยก่อนจึงจะใช้งานได้สมบูรณ์ ขนาดของพาร์ทิชันส่วนย่อยจะเท่ากับหรือน้อยกว่าพาร์ทิชันรองก็ได้

Note. หากสร้างพาร์ทิชันส่วนย่อยอันแรกให้มีขนาดน้อยกว่าพาร์ทิชันรอง จะสามารถสร้างพาร์ทิชันส่วนย่อยได้อีกหนึ่งพาร์ทิชัน โดยพาร์ทิชันส่วนย่อยอันแรกจะเป็นไดร์ฟ D (เพราะพาร์ทิชันหลักคือไดร์ฟ C ไปแล้ว) และพาร์ทิชันส่วนย่อยอันที่ 2, 3, ,,, จะเป็นไดร์ฟ E, F, ,,, ตามลำดับ

การเปิดเรียกใช้งานโปรแกรม Disk Management

สามารถเรียกใช้งานได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 คลิกปุ่ม Start > Control Panel > ดับเบิลคลิกที่ Administrative Tools > ดับเบิลคลิกที่ Computer Management > ที่หัวข้อ Storage เลือก Disk Management

วิธีที่ 2 คลิกขวาที่ My Computer > เลือก Manage > ที่หัวข้อ Storage เลือก Disk Management

จะเจอกับหน้าตาดังรูป

72301

การสร้างพาร์ทิชันหลัก (Primary Partition)

1.คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างของไดร์ฟที่ต้องการสร้างพาร์ทิชัน แล้วเลือกคำสั่ง New Partition…

72302

2.จะปรากฏหน้าต่าง New Partition Wizard ขึ้นมา คลิก Next เพื่อเริ่มการสร้างพาร์ทิชันใหม่

72303

3.กำหนดชนิดของการสร้างพาร์ทิชันหลัก โดยคลิกเลือกที่หัวข้อ Primary Partition แล้วคลิก Next

72304

4.กำหนดขนาดให้กับพาร์ทิชันหลักตามต้องการในช่อง Partition size in MB: ในที่นี้ผมจะใส่ค่าเป็น 18626MB จากความจุของฮาร์ดดิสต์ทั้งหมด 80GB (หรือถ้านับจากความจุอ้างอิงก็คือ 20GB นั่นเอง) แล้วคลิก Next

72305

5.กำหนดชื่อไดร์ฟที่จะให้แสดงผลที่ตัวเลือก Assign the following drive letter: หรือเลือก Mount in the following emtry NTFS folder: แล้วระบุชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการลงในช่องเพื่อจำลองพาร์ทิชันให้เป็นเสมือ นโฟลเดอร์หนึ่งของ Windows XP หรือถ้าคลิกเลือกที่หัวข้อ Do not assign a drive letter or drive path จะไม่มีการแสดงชื่อไดร์ฟให้กับพาร์ทิชันนี้

72306

6.การสร้างพาร์ทิชันหลักจะอนุญาตให้ใช้รูปแบบไฟล์ (File system:) เป็น NTFS เท่านั้น ที่หัวข้อ Volume label: ให้กำหนดชื่อไดร์ฟตามต้องการ และใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อ Perform a quick format ด้วยเพื่อให้ระบบทำการฟอร์แมตพาร์ทิชันแบบรวดเร็ว เสร็จแล้วคลิก Next

72307

7.ในขั้นตอนนี้โปรแกรม Disk Management จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสร้างพาร์ทิชันหลักให้ผู้ใช้ทราบ หากต้องการยืนยันการสร้างพาร์ทิชันก็คลิกปุ่ม Finish ครับ

72308

8.โปรแกรม Disk Management จะเริ่มสร้างและฟอร์แมตพาร์ทิชันหลักให้ทันที และหลังจากนี้จะพบกับไดร์ฟใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

72309

การสร้างพาร์ทิชันรอง (Extended Partition)

1.คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างๆของไดร์ฟที่ต้องการสร้างพาร์ทิชัน Extended แล้วเลือกคำสั่ง New Partition…

72310

2.จะปรากฏหน้าต่าง New Partition Wizard ขึ้นมา คลิก Next เพื่อเริ่มการสร้างพาร์ทิชันใหม่

72311

3.คลิกเลือก Extended partition เพื่อสร้างพาร์ทิชันรอง แล้วคลิก Next

72312

4.กำหนดขนาดของพาร์ทิชัน Extended ในช่อง Partition size in MB: หากต้องการสร้างเต็มพื้นที่ก็ให้ปล่อยไว้ไม่ต้องแก้ไข แล้วคลิก Next

72313

5.ในขั้นตอนนี้โปรแกรม Disk Management จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสร้างพาร์ทิชันรองให้ผู้ใช้ทราบ หากต้องการยืนยันการสร้างพาร์ทิชันก็คลิกปุ่ม Finish ครับ

72314

6.โปรแกรม Disk Management จะเริ่มสร้างและฟอร์แมตพาร์ทิชัน Extended ให้ทันที หลังจากนี้ Extended Partition จะแสดงพื้นที่เป็นสีเขียว แล้วระบุพื้นที่ว่างเป็น Free space

72315

การสร้างพาร์ทิชันส่วนย่อย (Logical Partition)

1.คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างของพาร์ทิชัน Extended ที่ถูกสร้างไว้ก่อนหน้านี้ แล้วเลือกคำสั่ง New Logical Drive…

72316

2.จะปรากฏหน้าต่าง New Partition Wizard ขึ้นมา คลิก Next เพื่อเริ่มการสร้างพาร์ทิชันใหม่

72317

3.ปกติการสร้างพาร์ทิชันภายใต้พาร์ทิชัน Extended ระบบจะกำหนดค่ามาให้เป็น Logical Drive มาให้อย่างเดียวเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงค่าได้ ให้คลิก Next เพื่อดำเนินการต่อ

72318

4.กำหนดขนาดของพาร์ทิชัน Logical ที่ต้องการในช่อง Partition size in MB: ถ้าต้องการสร้างพาร์ทิชันแบบเต็มพื้นที่ของฮาร์ดดิสต์ก็ให้ปล่อยไว้ไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงตัวเลข แล้วคลิก Next

72319

5.กำหนดชื่อไดร์ฟที่จะให้แสดงผลที่ตัวเลือก Assign the following drive letter: หรือเลือก Mount in the following emtry NTFS folder: แล้วระบุชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการลงในช่องเพื่อจำลองพาร์ทิชันให้เป็นเสมือ นโฟลเดอร์หนึ่งของ Windows XP หรือถ้าคลิกเลือกที่หัวข้อ Do not assign a drive letter or drive path จะไม่มีการแสดงชื่อไดร์ฟให้กับพาร์ทิชันนี้

72320

6.การสร้างพาร์ทิชัน Logical บน Windows XP จะอนุญาตให้ใช้รูปแบบไฟล์ (File System) เป็น NTFS เท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์เป็นอย่างอื่นได้ แล้วระบุชื่อของไดร์ฟตามต้องการในช่อง Volume label: และใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อ Perform a quick format ด้วยเพื่อให้ระบบทำการฟอร์แมตพาร์ทิชันแบบรวดเร็ว เสร็จแล้วคลิก Next

72321

7.และในขั้นตอนนี้โปรแกรม Disk Management จะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการสร้างพาร์ทิชัน Logical ให้ผู้ใช้ทราบ หากต้องการยืนยันการสร้างพาร์ทิชันก็คลิกปุ่ม Finish ครับ

72322

8.โปรแกรม Disk Management จะเริ่มสร้างและฟอร์แมตพาร์ทิชัน Logical ให้ทันที และหลังจากนี้จะพบกับไดร์ฟใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

72323

เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างพาร์ทิชันต่างๆให้กับฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่ครับ หลังจากนี้ท่านสามารถเอาฮาร์ดดิสต์ลูกนี้ไปจัดเก็บและสำรองข้อมูลตามต้องการ ได้เลย

อ้อ.. เดี๋ยวก่อน เกือบลืมไปเลย สำหรับท่านที่จะเอาฮาร์ดดิสต์ลูกใหม่ลูกนี้ไปลงวินโดวส์ให้กับเครื่องอื่นๆ ท่านจะต้องกำหนดค่า Active Partition ให้กับ Primary Partition ด้วยนะครับ เพราะถ้าไม่ตั้งค่านี้ เมื่อติดตั้งวินโดวส์ในขั้นตอนของการติดตั้งเสร็จแล้ว จะไม่สามารถเข้าวินโดวส์ได้ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน!!

วิธีการเซ็ต Active Partition ก็เพียงแค่คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างๆของ Primary Partition แล้วเลือก Mark Partition as Active

72324


วิธี จัดระเบียบข้อมูล Disk Defragmenter

เพื่อให้ Disk ทำงานเร็วขึ้น

หลังจากการใช้งาน Windows ระยะหนึ่งเรามักพบว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ถูกจัดเก็บแบบกระจายเป็นส่วนย่อย เนื่องจากข้อมูลถูกเขียนในดิสก์ที่เกิดเป็นช่วงๆ เมื่อมีการอ่านข้อมูล ฮาร์ดดิสก์จึงทำงานได้ช้าลง เพราะต้องเสียเวลาหาข้อมูลแต่ละส่วนที่แยกกันอยู่คนละที่

           Disk Defragmenter สามารถจัดระเบียบข้อมูลที่บันทึกในฮาร์ดดิสก์ได้ใหม่ เพื่อให้การ อ่าน/เขียน ข้อมูลรวดเร็วขึ้น โดย Windows 7 จะกำหนดช่วงเวลาสำหรับรัน Disk Defragmenter อัตโนมัติไว้ให้แล้วสัปดาห์ละครั้ง แต่ถ้าเราต้องการสั่งจัดระเบียบข้อมูลบนดิสก์ด้วยตัวเองก็ทำได้ ดังนี้


           1.เปิดโปรแกรม Disk Defragmenter โดยกดปุ่ม Start > Accessories > System Tools > Disk Defragmenter

Disk-Defragmenter-1


           2.คลิก Defragment disk เพิ่อเริ่มจัดระเบียบข้อมูลบนดิสก์

Disk-Defragmenter-2


           3.โปรแกรมจะทำการจัดระเบียบให้ฮาร์ดดิสก์

Disk-Defragmenter-3


           ในช่วงเวลาที่ Disk Defragmenter กำลังทำงาน ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องทำงานอื่นไปพร้อมกัน เพราะโปรแกรมเหล่านั้นอาจบันทึกข้อมูลเพิ่มในไดร์ฟระหว่างที่โปรแกรมกำลัง จัดระเบียบข้อมูล ซึ่งอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมง เมื่อทำงานเสร็จจะแสดงหน้าจอแจ้งให้เราทราบ

 

ตรวจสอบ ข้อผิดพลาด HARDDISK

การตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7

บางครั้งคอมพิวเตอร์ของคุณทำงาน ช้าลงหรือโปรแกรม "ค้าง" เมื่อคุณเข้าใช้งานแฟ้มบางแฟ้ม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ

คุณ สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7 การตรวจสอบดิสก์จะระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดระบบไฟล์โดยอัตโนมัติ และตรวจสอบว่าคุณสามารถโหลดและเขียนข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ต่อได้ คุณสามารถใช้ตรวจสอบดิสก์ใน Windows 7 กับทั้งฮาร์ดไดรฟ์ภายในและมีเดียที่ถอดออกได้ เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลหรือการ์ดหน่วยความจำ USB

หมายเหตุ  โปรดตรวจสอบว่าคุณปิดโปรแกรมและแฟ้มที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนเริ่มตรวจสอบดิสก์ 

1. คลิกขวาไอคอน Start Windows

2641459


2. ในเมนูลัด คลิก เปิด Windows Explorer

2903220


3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไดรฟ์ของคุณปรากฎในบานหน้าต่างขวา 

2903221


4. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

2903222


5. คลิก คุณสมบัติ

2903223


6. คลิกที่แท็บ เครื่องมือ

2903224


7. คลิกปุ่ม ตรวจสอบขณะนี้

2903225


8. ในหน้าต่างชื่อดิสก์ ตรวจสอบดิสก์<> เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แก้ไขข้อผิดพลาดระบบแฟ้มอัตโนมัติ

หมายเหตุ  หากคุณต้องการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์อย่างละเอียด คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย  สแกนและพยายามกู้คืนเซกเตอร์ที่เสียหาย คุณควรดำเนินการนี้หากสงสัยว่าอาจมีข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์เท่านั้น อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้อาจใช้เวลานาน ในการตรวจสอบครั้งแรก ขอแนะนำให้คุณไม่เลือกตัวเลือกนี้

2903226


9. คลิก เริ่ม

2903227


10. หากไดรฟ์ที่คุณต้องการตรวจสอบกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันและเป็นไดรฟ์ระบบของ คุณ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบพร้อมข้อความเตือน ในกรณีนี้ คลิก กำหนดการตรวจสอบดิสก์

2903228


11. ออกจากโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ การตรวจสอบจะเริ่มดำเนินการโดยอัตโนมัติก่อนเริ่มระบบ Windows ในครั้งถัดไป และจะแสดงผลลัพธ์เมื่อเสร็จสมบูรณ์

2691688


12. ถ้าคุณไม่ต้องการตรวจสอบไดรฟ์ระบบ คุณไม่จำเป็นต้องปิดคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ไดรฟ์ที่เลือกอาจยังถูกใช้งานอยู่ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับข้อความ หลังจากที่คุณบันทึกแฟ้มทั้งหมดและปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมด ให้คลิก บังคับออก

2903229


13. การตรวจสอบจะเริ่มดำเนินการทันที หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น

2903230


 

แก้ปัญหา EGREAT S7A BOOT ไม่ขึ้น

ค้างที่ โลโก้หน้าจอ ไม่เข้าเมนู

โหลด Restore มาจัดการให้ BOOTเข้าเมนูก่อน

วิธีทำ

 The first one:
1).Press restore switch of the player, as below:
2). Reboot the unit, after 10 seconds, release the switch; After 10 seconds again, it will appear recovery screen.
3).It will cost 3 minutes, pls wait!
4).After recovery finished, it will reboot automatically.

ขั้นตอนที่ 1:
1.) กดที่สวิทช์ Restore ของเครื่อง ค้างไว้โดยหาอะไรจิ้มด้านหลัง แล้วเปิดเครื่อง
2) รอประมาณ 20 วินาที จนหน้าจอหน้าจอการกู้คืน ขึ้นมา
3). ใช้รีโมท ตอบ yes แล้วรอประมาณ 3 นาที
4). หลังจากเสร็จสิ้นการกู้คืนก็จะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

 ใช้ตัวนี้

S-Series FW S1A,S7A recover tool, ver:1.09.020 (2011-01-1 update) View detail...

และ

เสร็จแล้ว ลง เฟิร์มแวร์ S7A ver:1.09.016 อีกครั้ง ใช้ตัวนี้

S-Series FW S1A,S7A firmware, ver:1.09.016 (2010-11-01 update) View detail...

โหลด Restore และ เฟิร์มแวร์ S7A คลิ๊ก!
http://www.egreatworld.com/en/download-default.html#bottom

 

 

วิธีการทำปก Egreat S2 ด้วยโปรแกรม yaDis

 

วิธีทำให้ Egreat S2 โชว์ปกและรายละเอียดภาพยนตร์

1.  ติดตั้งโปรแกรม yaDIS เป็นอันดับแรก    

2. ให้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์และให้รันโปรแกรม yaDIS ขึ้นมาจะได้ดังภาพ

 
     ให้ กดปุ่ม Folders ตามหมายเลข 1 เพื่อเลือกไดเรคทอรี่ที่เก็บภาพยนตร์ และให้กดปุ่ม Add ตามหมายเลข 2 และให้เลือกไดเรคทอรี่ที่เก็บภาพยนตร์ทั้งหมด โดยตัวอย่าง คือ โฟลเดอร์ MKV ตามหมายเลข 3 จากนั้น ให้กดปุ่ม OK ตามหมายเลข 4
 

 


3. จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายชื่อภาพยนตร์ทั้งหมดขึ้นมา และให้เรากดปุ่ม All จากนั้นกดปุ่ม Process
 

 
4.โปรแกรม จะเริ่มทำการค้นหาปก, แบล็คกราวน์ และรายละเอียดภาพยนตร์ ทั้งหมด ซึ่งระหว่างนี้ หากมีภาพยนตร์ที่ต้องการทำปกเยอะนั้น จะใช้เวลาหลายชั่วโมง ซึ่งระหว่างนี้ หาอย่างอื่นทำไปได้เลยครับ
 

 

5. หลังจากโปรแกรมค้นหาเสร็จสิ้นให้เรากดปุ่ม Close ได้ทันที
 

 
6. เมื่อเราคลิ๊กรายชื่อภาพยนตร์แต่ละเรื่อง จอด้านขวาจะแสดงรายละเอียดของภาพยนตร์ขึ้นมา
 

 7. แต่จะเห็นภาพยนตร์บางเรื่อง ไม่มีรายละเอียดแสดงขึ้นมา ดังนั้นเราจะต้องทำการใส่รายละเอียดแก้ไขให้ใหม่อีกครั้งสำหรับเรื่องที่ไม่ มีรายละเอียด (**ข้อสังเกต ชื่อเรื่องที่ไม่สามารถค้นหารายละเอียดเจอ สาเหตมาจากชื่อไฟล์นั้น อาจมีคำแปลก ๆ เพิ่มเติมมากไป ดังนั้นก่อนทำการค้นหาปกและรายละเอียดภาพยนตร์ ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้สั้นลง เหลือเพียงเฉพาะชื่อเรื่อง จะทำให้การค้นหานั้นง่ายขึ้น**)
 

 
8.ให้คลิ๊กขวาชื่อเรื่องที่ไม่มีรายละเอียด จากนั้นให้เลือก Reload informations
 

 


9. จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง Search ให้พิมพ์คำค้นหาใหม่ และกด Enter
 

 


10. เมื่อค้นพบให้เลือกและกดปุ่ม Select
 

 11. จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงปกหนังขึ้นมา ให้เลือกปกที่ชื่นชอบและกดปุ่ม Select
 

 12. จากนั้นจะให้เลือกแบล็คกราวน์ เลือกภาพที่ชื่นชอบและกดปุ่ม Select
 

 13. จากนั้นโปรแกรมจะทำว่า จะทำการแก้ไขใหม่อีกครั้งหรือใหม่ ให้ตอบ Yes โปรแกรมจะทำการแก้ไข เมื่อเสร็จให้กดปุ่ม Close
 

 

14. จากนั้นรายละเอียดต่าง ๆ จะแสดงขึ้นมา โดยให้ทำกับภาพยนตร์ที่ไม่มีรายละเอียดทุกเรื่อง ตามขั้นตอนที่ 8 -13  เมื่อทำครบทุกเรื่องให้กดปุ่ม Export
 

 


15. จะแสดงหน้าต่าง Export…  ให้กดปุ่ม Export อีกครั้ง โปรแกรมจะทำการสร้างไฟล์ต่าง ๆ ลงไปยังในโฟลเดอร์ภาพยนตร์ทั้งหมด เมื่อเสร็จให้กดปุ่ม Close
 

 16. ทีนี้ให้มาดูไฟล์ในโฟลเดอร์หนังกันครับ ที่โปรแกรมได้สร้างขึ้นมา เราจะต้องมาทำการแก้ไขไฟล์ก่อนที่จะนำไปใช้กับ Egreat S2 โดยให้สังเกตชื่อไฟล์ dune_folder.txt ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะมีเป็นจำนวนมาก เราจะต้องแก้ไขชื่อไฟล์นี้ทั้งหมด ดังนั้นเราจะต้องใช้โปรแกรมมาช่วยครับ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 

 

 
17. ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม  
  จาก นั้นติดตั้งและรันโปรแกรมขึ้นมา จะได้ดังภาพด้านล่าง ซึ่งขั้นตอนที่เราจะทำคือ จะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ dune_folder.txt ให้เป็น 4ths_folder.txt ครับ

       เมื่อ เปิดโปรแกรมขึ้นมาให้กดปุ่ม Add ตามหมายเลข 1 และเลือก Directories… จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกไดเรคทอรี่โฟลเดอร์เก็บภาพยนตร์ ตามตัวอย่างหมายเลข 2 คือ โฟลเดอร์ MKV จากนั้น Mask ตามหมายเลข 3 ให้ใส่ค่าเป็น dune_folder.* และกดปุ่ม OK ตามลำดับ
 

 


18. โปรแกรมจะค้นหาไฟล์ dune_folder.* ขึ้นมาแสดงทั้งหมดทางด้านขวามือ
 

 


19. จากนั้นให้ทำตามขึ้นตอนดังภาพ
 
      ให้กดปุ่ม New Name ตามภาพหมายเลข 1 เพื่อเปลี่ยนชื่อใหม่ และใส่ชื่อใหม่คือ 4ths_folder.txt ตามภาพหมายเลข 2 และให้กดปุ่ม Start Batch จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อเปลี่ยนชื่อให้กดปุ่ม Rename โปรแกรมก็จะเริ่มทำการเปลี่ยนชื่อทั้งหมด เมื่อเปลี่ยนเสร็จให้ปิดโปรแกรม และสามารถนำไปเล่นกับเครื่องเล่น Egreat S2 ได้ทันที
 
 
 

 20. เมื่อเปิด Egreat S2 ขึ้นมาให้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างปกหนัง ตามตัวอย่างคือ MKV เมื่อเข้าไปแล้ว จะแสดงปกหนังต่าง ๆ ขึ้นมา ได้เหมือนกับยี่ห้อ Dune เช่นกัน
 

 หวังว่าผู้ใช้จะเพลิดเพลินกับ Egreat S2 กันมากขึ้นนะครับ
 

 
 

 

Firmware และ โปรแกรมของ DUNE HD อัพเดทตลอด

 http://dune-hd.com/firmware/

1. การทำปกหนังด้วย Yadis


ขอขอบคุณ คุณ yoadjarust
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jyhorseman&month=18-05-2011&group=46&gblog=3


ดังนั้นการทำปกหนังไว้สำหรับเลือกหนังขึ้นมาดูผ่านเครื่อง Dune D1 ณเวลานี้รู้ว่าสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1. Yadis [www.MPCClub.com]
2. Zappiti [www.Zappiti.com]
3. TViXiE [www.tvixie.com]


สำหรับวิธีทำนั้น ได้ข้อมูลมาประมาณนี้ คือ ถ้าเวลาจะทำปกหนัง จะสะดวกมากขึ้น ถ้ามาเปิดทำตามจากหน้าตรงนี้เลย
[Ref., Thanks for Info. from Mr. Nick, MythPCThai.com]

- Program Download: Link: Dowmload Yadis Program
- วิธีใช้ Yadis ทำให้ Dune โชว์ปก และ รายละเอียดของหนัง: Link: Yadis Solution by http://www.iTXPDA.com

Solution [Source: http://www.iTXPDA.com]

ติดตั้งโปรแกรม Yadis 2.0.5
[ Dowmload Yadis Program][Yadis 001]

ทำ การ rename ลบชื่อหนังให้เหลือแต่ชื่อก่อนนะครับ หากมีรายละเอียดตามหลังยาวๆ หรือชื่อไม่ตรงกับ database ใน server โปรแกรมก็จะไม่สามารถหารูปมาทำปกให้ได้

(ระวัง เรื่องชื่อหนังที่ เป็นตอนต่อๆกัน คือ ถ้าชื่อเรื่องไม่เรียงลำดับ หรือ การใช้ชื่อตอนของเรื่องมาเป็นชื่อเรื่อง หน้าปกจะเรียงลำดับตามชื่อตอน ซึ่งอาจจะลำดับไม่ตรงได้)


[Yadis 002]

เปิดโปรแกรม Yadis 2.0.5 ขึ้นมา
-- 1. คลิ๊กที่ Setup
-- 2. เลือก Output ให้ปกที่ทำเสร็จแล้ว
-- 3. เลือก HDD ที่เราเก็บหนัง
-- 4. 5. 6. เลือก Add folderที่เราเก็บหนังไว้


[Yadis 003]

1. หากต้องการทำเรื่องไหน ให้คลิ๊กที่เรื่องนั้น หรือหากต้องการทำทั้งหมดก็ให้ใช้เมาท์ลากคลุมทั้งหมด
2. กด Process
3. โปรแกรมก็จะทำการหารูปและรายละเอียดของหนังจาก Database ของServer มาให้
4. เมื่อเสร็จแล้ว โปรแกรมก็จะฟ้องว่า มีเรื่องไหนบ้างที่โปรแกรมหารูปมาทำปกให้ไม่ได้ โดยฟ้องเป็น error ชื่อเรื่องนั้นขึ้นมา


[Yadis 004]

เรื่องที่โปรแกรมทำให้เสร็จแล้ว จะเป็นไอคอนเครื่องหมายถูกสีฟ้า เมื่อคลิ๊กที่ชื่อเรื่องนั้นๆ ก็จะแสดงรูปปกขึ้นมา


[Yadis 005]

ส่วน เรื่องไหนที่โปรแกรมหารูปมาทำปกให้ไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วย ชื่อเรื่องไม่ตรงกับ database ของ server เป็นหนังใหม่เกินไป เก่าเกินไป เป็นหนังไทยหรือ หนังAsia โปรแกรมก็คงจะหารูปมาทำปกให้ไม่ได้

จาก โปรแกรม เรื่องไหนที่โปรแกรมหารูปมาทำปกให้ไม่ได้จะเป็นไอคอนรูปเครื่องหมายตกใจ สีชมพู เราต้องทำการสั่งให้โปรแกรมหาให้อีกทีโดยการ คลิ๊กขวาที่ชื่อเรื่องนั้น เลือก Change


[Yadis 006]

1. พิมพ์ชื่อเรื่องเข้าไปแล้วกด enter
2. โปรแกรมก็จะทำการหามาให้ เลือกชื่อหนังที่ตรงกับหนังของเรา
3. คลิ๊ก select โปรแกรมก็จะทำการโหลดรูปมาทำปกให้


[Yadis 007]

ส่วน เรื่องไหนที่โปรแกรมหารูปมาทำปกให้เราไม่ได้จริงๆ เราต้องทำการหารูปมาทำเองครับ แต่ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพราะโปรแกรม Yadis 2.0.5 ได้มีความสามารถตรงนี้รอไว้อยู่แล้ว

1. เลือกที่ชื่อเรื่องที่โปรแกรมหารูปมาทำปกให้เราไม่ได้
2. คลิ๊กที่ Cover
3. คลิ๊กขวาบริเวณด้านล่าง cover ดังรูป แล้วเลือก Look for an image on Google


[Yadis 008]

โปรแกรมก็จะเปิดเว็บ Google พร้อมหารูปที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นมาให้
ให้เลือกโหลดรูปที่เราชอบเก็บไว้ใน com ของเรา 2 รูป
โดย รูปแรก ใช้เป็นรูปไอคอนตอนเลือก และ
รูปที่สอง ใช้เป็นรูปฉากหลัง รูปที่สองนี้อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่หน่อย


[Yadis 009]

1. กลับมาที่โปรแกรม Yadis เลือกที่ชื่อหนัง
2. คลิ๊กcover
3. คลิ๊กขวาบริเวรด้านล่าง cover ดังรูป แล้วเลือก add an image แล้วเลือกรูปแรกที่เรา save เก็บไว้


[Yadis 010]

คลิ๊ก apply โปรแกรมจะ add รูปปกซึ่งเป็น ไอคอนให้


[Yadis 011]

ต่อไปทำฉากหลังให้กับปกครับ

1. ที่ชื่อหนัง
2. คลิ๊ก Fanart
3. คลิ๊กขวาบริเวรด้านล่าง Fanart ดังรูป แล้วเลือก add an image แล้วเลือกรูปที่เรา save เก็บไว้รูปที่ 2 เข้าไป


[Yadis 012]

คลิ๊ก apply โปรแกรมจะ add รูปปกหลังของ ไอคอนให้


[Yadis 013]

1. เมื่อเราได้รูปปกครบหมดแล้วก็เลือกคลุมรายชื่อหนังทั้งหมด
2. คลิ๊ก export
3. โปรแกรมก็จะส่งรูปปกทั้งหมดที่เราทำไปไว้ที่HDD ที่มีหนังของเราให้


[Yadis 014]

เมื่อนำ HDD ไปใส่ในเครื่อง Dune เพื่อเปิดเล่น
เลือกที่ Yadis และ
กด ok 2 ที


[Yadis 015]

เครื่องก็จะเปิด เมนู Wall ขึ้นมาให้
เมื่อกด ok เรื่องที่เราต้องการ ก็จะมีรายละเอียดของหนังขึ้นมาให้
และเมื่อกด ok อีกที เครื่องก็จะเปิดหนังขึ้นมาเล่นให้เลย


[Yadis 016]

เสร็จ [Thank, http://www.iTXPDA.com]

2. การทำปกหนังด้วย Zappiti


- Program Download: Download Zaggiti Program
- Zappiti, HDLand Blog: Link: HDLand Blog
- Guide: Setting Up For The Dune Zappiti: Link to Setting Up Info.


[Source: MediaSmartServer.Net]

3. การทำปกหนังด้วย TViXiE [http://www.tvixie.com]


TViXiE is a GUI builder for Media Players currently supporting TViX, NMT (Popcorn Hour, etc...), Western Digital WD TV HD Player, Mede8er and Dune.

TViXiE automatically downloads movie/music information and covers and builds a graphical browsing experience for the media player.

Key Features
* Movie/Music information is taken from a wide range of sources
* Plugin interface to write your own movie/music provider
* FanArt support
* Layout Templates
* WYSIWYG Template Editor with 100+ effects
* FTP Support
* Windows Explorer Look & Feel
* Proxy Server support
* Currently available in English, Swedish, French, Italian, German, Spanish, Arabic, Hungarian, Dutch, Polish, Portuguese, Slovaki and Russian

TViXiE Screenshots [Source: TViXiE Screenshots]

1. Click on the image to view at full resolution


2. The movie information in the following screenshot is in Swedish. That's because a swedish movie info provider was used. TViXiE comes with a large number of movie providers mostly for english movie sites.3. Preparing movie info collection, selecting which template and movie providers to use.
Select as few movie collectors as possible to minimize the movie info gathering time.
You can enable/disable movie info providers in "Tools->Options", disabled providers will not show up in the lists below.


4. Select the cover picture you want along with movie information and rating.


5. Edit movie text.


Reference:
- Download TViXiE: Link: Download Program
- Board for Dune: Link: Board Dune
- TViXiE Homepage: Link: TViXiE Homepage

เอาวิธีทำปก Dune อย่างละเอียด ด้วยโปรแกรม yaDis เวอร์ชั่นเก่า

Download วิธีใช้งานได้ ที่

http://www.tempf.com/getfile.php?id=842776&key=4d404f2b6a43

 โปรแกรมทำปกสำหรับ Mede8er ออก version ใหม่ครับ

Y2M User Guide    
Based on V1Beta6   27 February 2011 (ไทยเวอร์ชั่น)1. ลงโปรแกรม


a) Java Runtime -- jre-6u22-windows-i586-s.exe http://www.java.com
b) สำหรับผู้ที่ใช้ Win 64 Bit อาจต้องลงไฟล์ Java เพิ่มเติม ลองเช็คดูที่http://www.java.com
c) ลงโปรแกรม Microsoft .NET Framework 3.5 (สำหรับคนที่ไม่มีตัวนี้ในเครื่อง) หาตาม google ค่ะ2. ดาวน์โหลดเวอรชั่นล่าสุดของ Y2M


32 bit
http://www.mede8er.org/public_beta/Y2M_BETA6_YAMJ_r2010_32Bit_27Feb2011.rar

64 bit
http://www.mede8er.org/public_beta/Y2M_BETA6_YAMJ_r2010_64Bit_27Feb2011.rar

Unrar /Unzip เสร็จก็จะได้โฟลเดอร์ “Y2M_BETA6_YAMJ_r2010_32Bit_27Feb2011” หรือ "Y2M_BETA6_YAMJ_r2010_64Bit_27Feb2011" ตรงนี้จะ RENAME ตามใจชอบก็ได้นะคะ


3. ก๊อปปี้โฟลเดอร์
เอาโฟลเดอร์ “Y2M_BETA6_YAMJ_r2010_32Bit_27Feb2011” or "Y2M_BETA6_YAMJ_r2010_64Bit_27Feb2011"
ไปลงใน Drive C ค่ะ


4. เปิดโฟลเดอร์ “YAMJ_To_Mede8er_Beta_6" จากนั้นหาไฟล์ที่ชื่อว่า  “YAMJ_To_Mede8er.exe” แล้วสร้าง shortcut ในหน้า desktop คะ

5. เตรียมไฟล์หนังที่จะทำ


5.1    หนังที่จะทำจะอยู่ใน Internal hdd หรือจะต่อผ่าน External ก็ได้จะเก็บไฟล์ไว้ใน PC หรือจะใน Network Location ก็ได้ค่ะ
5.2    หนังแต่ละเรื่องต้องอยู่ในแต่ละโฟลเดอร์ของมันเองนะคะ
5.3    ใส่ชื่อหนังแต่ละเรื่องให้ถูกต้อง  เข้าไปดู YAMJ Wiki สำหรับข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม

โดยจะตั้งชื่อหนังกับชื่อปีแบบนี้ก็ได้ movie.name_year.mkv  (ใส่จุดฟูลสตอปสำหรับชื่อที่เว้นวรรคไปก็ได้คะ)

example =  Anna.and.the.King_1990.mkv


YAMJ เป็นโปรแกรมหาปกหนังและข้อมูลที่เก่งมากแต่ถ้าหาไม่เจอก็มีวิธีเจาะจงเลือกให้ถูกได้ด้วยวิธีนี้
6. NFO File (ในกรณีที่หาภาพไม่เจอ/ภาพไม่ตรงกับปกหนังที่ต้องการ)

6.1    ใส่หนังในแต่ละเรื่องลงในโฟลเดอร์(แยกjavascript:void(0);โฟลเดอร์ 1 เรื่องต่อ 1 โฟลเดอร์)
6.2    สร้าง .nfo files ของหนังแต่ละเรื่องโดยการ เปิด Notepad ขึ้นมา
6.3    จากนั้นค้นหาหนังใน www.IMDB.COM โดย หากต้องการหาหนัง Tangled6.4    เจอหนังที่ต้องการแล้ว Copy URL ที่ต้องการไว้6.4    เอาไปแปะไว้กับ Notepad
6.5    ตั้งชื่อไฟล์ .nfoของ notepad ให้ตรงกับไฟล์หนังดังภาพ6.6    ทำแบบนี้กับเรื่องอื่นๆที่หาภาพไม่เจอเช่นกัน


 

Firmware

TVIX 6500/7000 Firmware download page

Firmware 1.5.19  06/02/2010 (BD-Lite Edition)   Firmware 1.5.17  28/11/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.5.16  12/11/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.5.11  12/11/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.5.10  03/11/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.4.25  09/10/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.4.22  25/09/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.4.19  18/09/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.4.14  08/09/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.3.168  07/08/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.3.158  24/07/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.3.150  17/07/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.3.148  09/07/2009 (BD-Lite Edition) Firmware 1.3.147  09/07/2009 (Regular Edition) Firmware 1.3.137  25/06/2009Firmware 1.3.132 (beta) 08/06/2009Firmware 1.3.129 (pre-release) 02/06/2009Firmware 1.3.125 (beta) 21/05/2009Firmware 1.3.110 (beta) 25/03/2009Firmware 1.3.95 (beta) 28/01/2009Firmware 1.3.74 (beta) 09/12/2008 Firmware 1.3.65 (pre-release) 25/11/2008 Firmware 1.3.59 (early beta) 01/11/2008 Firmware 1.3.55 (beta) 13/10/2008 Firmware 1.3.52 (beta) 30/09/2008 Firmware 1.3.42 (beta) 17/09/2008 Firmware 1.3.28 (pre-release) 06/08/2008 Firmware 1.3.25 (pre-release)  25/07/2008Firmware 1.3.21 (pre-release) 11/07/2008Firmware 1.2.52 16/05/2008Firmware 1.2.51 09/05/2008Firmware 1.2.46 28/04/2008Firmware 1.2.20 19/04/2008Firmware 1.2.13 April 2008Firmware 1.1.47 12/03/2008Firmware 1.1.44 09/03/2008Firmware 1.1.41 21/02/2008Firmware 1.1.39 FebruaryFirmware 1.1.33 JanuaryFirmware 1.1.32 January Firmware 1.1.21 Initial release 99 Versions (blu-ray support):Firmware 99.3.126Firmware 99.3.111Firmware 99.3.85 

ที่มา : http://dvdnews.free.fr/TViX/M-6500/

อีกลิงค์  http://tvix.yakumo.se/ รวบรวมตัวปลดล็อคการนับถอยหลัง (100 ครั้ง) ของ M6500A และ M7000A เข้าไปแล้วให้เลือกเฟิร์มแวร์ของ Seres

TViX HD M- 6600A / TViX HD M- 6600N /  TViX HD M- 6600N PLUS. TViX PVR M- 6620N / TViX PVR M- 6640N / TViX PVR 6631N / TViX PVR 6632N TViX PVR M- 6620N DUO / TViX PVR M- 6640N DUO TViX Slim S1 / TViX Slim S1 DUO

ดาวน์โหลด

tvix_6600_S1_2.0.9  Update 6/4/2011

tvix_6600_S1_2.0.8  Update 11/1/2011

TVIX HD N1 (cafe)

ดาวน์โหลด

tvix_N1_2.0.8  Update 11/1/2011

tvix_N1_2.0.7  Update 30/12/2010

การ ติดตั้งเฟิร์มแวร์สำหรับ Dvico ทุกรุ่นก็เพียงโหลดตัวเฟิร์มแวร์ใส่แฟลชไดรฟ์ ในตำแหน่ง Root หรือไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ใด ๆ เสียบเข้าตัวเครื่อง แล้วเลือกไดรฟ์ของแฟลชไดร์ฟเข้าไปเลือกไฟล์เฟิร์มแวร์จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมท ทำตามขั้นตอนก็เรียบร้อย

 

*Firmware Dvico ทุกรุ่น เฉพาะใช้งานร่วมกับเครื่องศูนย์ International Version เท่านั้น*

M-6500A / M-7000A


1. Firmware 1.4.8 : รองรับชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ภาษาไทย และซับไทย 100% - คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. Firmware 1.5.16 : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3. Firmware 1.5.19 : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

M-6600A/N (Plus), S1 Slim

1. Official Firmware 2.0.5 (รองรับเสียง Dolby-True-HD สำหรับรุ่น Plus) : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

N1 (Cafe/Plus)

1. Official Firmware 2.0.5 (รองรับเสียง Dolby-True-HD สำหรับรุ่น Plus) : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

  

 
 
Online:  35
Visits:  2,495,012
Today:  105
PageView/Month:  14,147